dimecres, 11 de març del 2015

Resum del PACTE PER L'EDUCACIÓ de les Illes Balears

RESUM DELS PRINCIPALS CONTINGUTS DEL DOCUMENT DE PACTE PER L´EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS DE LA PLATAFORMA ILLES PER UN PACTE Punts basics dins del document :  SOCIETAT La participació de la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, serveis, organitzacions, associacions, etc) és un mitja imprescindible per a la millora educativa, creant centres educatius oberts, dinàmics i de qualitat on tothom té cabuda i participa, tot buscant l’equitat i la igualtat. S´han de formar comunitats d’aprenentatge conjuntament amb els centres educatius, amb compromís, responsabilitat i voluntat col·lectius. Ofertant activitats culturals, educatives i esportives amb caire pedagògic , als centres als horaris no lectius. Els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans, ha d’augmentar i millorar la seva participació en els centres educatius. L´Administració ha de dotar de suport econòmic, tècnic si cal,i d’infraestructures a totes les entitats que realitzen un treball en el centre educatiu i en la comunitat. L´Administració garantirà una oferta amplia i flexible de formació professional, adaptada a les necessitats de la societat i sotmesa a l’anàlisi constant. El sector productiu i les famílies serien també agents transformadors, no ja des de fora sinò des de l’interior del sistema educatiu.  FAMÍLIES Participació efectiva de les famílies i de tota la comunitat educativa en els centres escolars amb relacions i comunicacions directes amb el centre, incentivant les comunitats d’aprenentatge, facilitant la participació en les dinàmiques escolars i projectes educatius, assegurant vies i espais per a la participació en la gestió dels centres i en la definició dels projectes educatius i fomentant la col·laboració en xarxa entre les diferents APIMAS dels centres per integrar-se a la vida activa del centres escolar i de la comunitat: Consell Escolar, comissions de feina, plataformes de barri, els consell creats... L’equip docent ha de facilitar l’establiment de ponts amb les famílies concretant espais de treball, de col·laboració i de comunicació, afavorint la conciliació familia-centre. Les famílies han de respectar, promoure i col·laborar en el desenvolupament del Projecte Educatiu del centre. POLÍTIQUES PÚBLIQUES La planificació escolar s’ha de plantejar en funció de la demanda i no en funció de l’oferta, garantint l’existència suficient de centres que responguin a les necessitats d´una educació obligatòria gratuïta i als desitjos de les famílies. Ajustament de les ràtios amb la seva flexibilització a partir de les propostes metodològiques dels centres i de les noves formes d’organització plasmades en els seus Projectes dels Centres. Donant més protagonisme als alumnes en el procés d’aprenentatge. Es desenvoluparan programes de suport a l’alumnat amb dificultats educatives, millorant el sistema d’ajudes i beques a l´estudi a més, si s’escau, de les corresponents a menjador i transport escolar per donar resposta a les necessitats de l’alumnat. Es garantirà l’existència d’una xarxa integrada de serveis, de professionals i de programes de suport i de reforç culturals i educatives de l’alumnat i de les famílies. Promoure l’educació i formació permanent amb Centres Educatius per Adults que responguin a les necessitats específiques d’aquelles persones que hagin abandonat els estudis de forma prematura. Potenciar la cultura de l’avaluació, interna i externa, en els sistema educatiu en tots els aspectes i nivells. Enfocada a corregir les distorsions, les disfuncions i les mancances de l’ensenyament en tots els seus components, de una forma formativa.  POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES Cada centre escolar elaborarà el seu Projecte Lingüístic de Centre en el marc de la seva autonomia i en funció de les diferents variables contextuals: llengua de l’alumnat, resultats avaluacions internes i externes, entorn del centre, etc. Amb l´objectiu d´assolir una competència similar en les dues llengües oficials en acabar els estudis obligatoris. Tindrà tractament preferent la llengua pròpia de les Illes Balears, considerant la situació de la llengua catalana com a minoritzada i no normalitzada. S’establirà un model d´ensenyament de llengües estrangeres establint models d´ensenyament, amb metodologies adequades, basades en criteris científics i que comptin amb els recursos humans i materials necessaris.  CENTRES Els centres han de tenir una autonomia organitzativa per aconseguir l’èxit educatiu per a tothom dins del marc d´un Projecte Educatiu basat en competències bàsiques. Amb capacitat de reorganització dels espais, del temps dedicat a cada matèria i de la coordinació i organització del professorat.Els centres han de tenir una autonomia pedagògica depengen de les característiques del seu entorn i del currículum bàsic fixat per l´administració educativa, amb metodologies adaptades. Els centres han de tenir una autonomia de gestió, organització i distribució del personal, orientada a garantir el compliment de les seves funcions. El Projecte Educatiu del Centres serà la màxima expressió de la seva autonomia on es recullirà l´identitat del centre, els objectius i l´orientació de les activitats. El Projecte Educatiu s´adaptarà al context de l´entorn social i econòmic del centre, per això, es crearan espais de reflexió en que participaran el professorat i els diferents agents per definir els objectius i les millors vies per assolir-los. Aquest serà aprovat pel Consell Escolar del centre que també s’encarregarà de fer-ne difusió pública. El Consell Escolar, com a màxim òrgan de representació dels diferents membres de la comunitat educativa, serà el principal òrgan decisori del centre, amb les famílies com a agents actius del procés.  PROFESSORAT Els docents, les famílies, la universitat, l´Administració educativa i la societat en general han de treballar per aconseguir la valoració social dels docents i atreure el millor alumnat a la carrera docent. S´ha d’aconseguir la no distinció entre mestre/-a i professor/-a i afavorir l’especialització per etapes, sempre amb estudis encaminats en coneixements i pedagogia, amb formació didàctica general i especifica. L´alumnat universitari realitzarà unes pràctiques socials i/o laborals supervisades per personal universitari i combinades amb un projecte temàtic concret. Haurà un període mixt de pràctiques remunerades amb places per plantilles establert a partir dels mèrits dels concurrents, amb la finalitat de continuar amb una formació d´una manera més real i especifica i avaluar si la persona que està realitzant aquest procés està preparat per accedir a un lloc docent. Per a la provisió de places s´haurà de tenir en compte l´autonomia del centre pel que fa a la possible elecció de professorat específic que pugui desenvolupar determinats projectes de centres. Tot amb criteris de transparència, d´objectivitat i d´equitat i aprovat per l´Administració educativa. El professorat ha de tenir una formació permanent obligatòria amb una oferta lligada a les necessitats dels centres i als projectes educatius que s´hi desenvolupin. Vinculada a un procés d´avaluació que demostri que la formació rebuda s´ha aprofitat en la millora dels processos educatius dels centres. La carrera docent s´estructurarà en quatre nivells: novell, aprenent, avançat i expert. Cada categoria durà associada una millora econòmica i social.Es comptarà amb un sistema d´avaluació obligatòria de la pràctica del professorat i del centre, de manera interna i externa, i vinculada als projectes de millora. Els equips directius dels centres no han de deixar de ser docents. Han de tenir menys càrrega burocràtica i establir clarament les seves responsabilitats i competències amb una permanència mínima de quatre anys. Els equips directius han de formar-se, per donar resposta a les necessitats dels centres, en tres fases: prèvia, inicial i continua. L´Administració garantirà l’accés a aquesta formació. La selecció de les direccions dels centres seran a través de l’elecció, per part de la comunitat educativa, d´un projecte de direcció. La composició de la comissió de selecció ha de ser equilibrada entre els tres sectors de la comunitat educativa: docents, famílies i forces socialsadministració de manera que una no pugui vetar les decisions de les altres dues. Una decisió transparent, democràtica i amb factors pedagògics. La tasca directiva també estarà sotmesa a un avaluació on participarà el Consell Escolar i la inspecció educativa. ___________________________________________________________________________ El Pacte no aporta receptes màgiques, tampoc determina com s´han de fer les classes ni com ha de ser el currículum. No entra en detalls perquè l´objectiu del pacte és crear condicions per a avançar, ver un funcionament més democràtic i transparent del sistema educatiu, on els centres tenguin vertadera autonomia per a decidir i on s’impulsi la participació de tots els agents (estudiants, famílies, docents, tercer sector), amb nous sistemes de selecció i avaluació més democràtics (no només dels docents, sinó també dels inspectors i els agents de l´administració) que permetin detectar qui vertaderament té talent i capacitat i tallar d’arrel les temptacions d’amiguisme. Crear les condicions per una nova etapa on les veus dels que tenen experiència siguin escoltades. Per tant, el Pacte és un punt de partida, no un document tancat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada